مقالات

نظارت ارزیابی و کنترل اثربخش محرکی برای توسعه واصلاح اموردستگاههای اجرایی، نظارت و بازرسی، زارع رحیم، همایونی غلامحسین، مقدس مسعود، 3، 9، 1388/09/01

یادگیری سازمانی : فرایندی نو در طراحی استراتژی، زارع رحیم، مرادی سمیه، پیام پگاه، 6، 13، 1389/06/07

بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر رابطه ای میان ریسک های ادراک شده وتمایل به بازدید مجدد، مطالعات مدیریت گردشگری، زارع رحیم، پورسعید محمدمهدی، سلطانی نژاد نیما، 12، 37، 1396/01/01

نقش نظارت همگانی در بهبود عملکرد سازمانی، نظارت و بازرسی،اعرابی سیدمحمد، پورسعید محمدمهدی، زارع رحیم، 4، 13، 1389/08/10

جایگاه اصول حاکمیت شرکتی در قانون تجارت ایران (براساس اصول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)،اعرابی سیدمحمد، زارع رحیم، مقدس مسعود، مجلس و راهبرد، 18، 65، 1390/03/09

امنیت و گردشگری، گردشگری و توسعه، زارع رحیم، 0، 0، 1393/05/07