سازمان بازرسی کل کشور

عضو کمیته نظارت بر ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان بازرسی کل کشور.، عضو، 1389/02/02

عضو کمیته نظارت بر هدفمند کردن یارانه ها ، سازمان بازرسی کل کشور.، عضو، 1388/01/02

عضو کمیسیون علمی و تخصصی بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور.، عضو، 1385/02/03

عضو ستاد برنامه ریزی و نظارت بر اکسپو 2010 شانگهای (چین)، عضو، 1389/01/01

مدیر گروه (سربازرس) بازرگانی خارجی اداره کل نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، بازرس، 1389/03/10