کتابهای تالیف شده

گفتارهایی در تئوریهای کارآفرینی چالش ها و راهکارها،بودلایی حسن، زارع رحیم، تالیف، ترمه، 1392/02/08

نهادها و سازمانهای مرتبط با گردشگری درایران باتاکید برمفاهیم،زارع رحیم، تالیف، آوای ظهور، 1393/03/05

برنامه ریزی بازاریابی مبازرات انتخاباتی،زارع رحیم، اعرابی سیدمحمد، تالیف، ترمه، 1392/03/19

استراتژی های ارزیابی عملکرد،زارع رحیم، تالیف، ترمه، 1395/10/04

باز آفرینی مدیریت شغلی،زارع رحیم، رستگار ایمان،جهان بین ُسید امان الله، کردبچه محمد، تالیف، زیتون سبز، 1396/03/01

فرهنگ سازمانی(مبانی، رویکردها)،زارع رحیم، قلتاش عباس، صفائی نهضت، صحرانشین ابراهیم، تالیف، ندای کارآفرینی، 1396/06/01