همایش ها

کنفرانس بین‌المللی ابزارها و تکنیک‌های مدیریتی، سخنران، آرایه‌ی سیمای درونی: ابزاری جهت مدیریت سبد منابع، قابلیت‌ها و توانمندی‌ها،خلیل نژاد آذر شهرام، زارع رحیم، 1394/10/15، 1394/10/16

انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، رابطه نظام آراستگی با عملکرد مدیران، زارع رحیم، قلتاش عباس، فایض فاطمه، 1396/05/01، 1396/05/02

مدیریت و مهندسی صنایع، عملکرد شرکت‌های تابعه: نقش استراتژی شرکت مادر و بلوغ سازمانی،خلیل نژاد آذر شهرام، زارع رحیم، دانشور دیلمی محمدرضا، 1396/10/07، 1396/10/08

همایش ملی تربیت فرهنگی ومدیریت سبک زندگی، خلاصه مقاله، میزان توجه به مولفه های دفاع مقدس در کتب علوم انسانی دوره راهنمایی تحصیلی،قلتاش عباس، زارع رحیم، محمد جانی صدیقه، فرخی نژاد پریسا، 1392/12/03، 1392/12/04

همایش ملی نظارت همگانی(راهبردها و راهکارها)، نظارت همگانی و توسعه سازمان زارع رحیم،

یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت(روز جهانی گردشگری)، نقش مدیران و معیارهای موفقیت آنها در تامین سرمایه های مالی صنعت هتلداری،کروبی مهدی، زارع رحیم، مقصودی حامد، 1394/07/06، 1394/07/07