موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

رحیم زارع: عطف به نامه شماره 77609/4 مورخ 6 دی ماه 1395 با توجه به مذاکرات و پیشنهاد طراحان با اصلاحاتی در عنوان به صورت "تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها" با محورهای ذیل به تصویب رسید

نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد درخصوص التهابات بازار ارز قانع نشدند

رحیم زارع در توضیح گزارش سوال امیر خجسته از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این زمینه علت ورود بانکها و مؤسسات مالی در عرصه خرید و فروش مسکن و گرانی کاذب آن و عدم ممانعت وزارت اقتصاد از کرباسیان پرسیده شد