کتابهای ترجمه شده

اجرای استراتژیک،اعرابی سیدمحمد، زارع رحیم، ترجمه، پژوهشکده مدیریت سما، 1389/02/19

نظارت راهبری راهنمایی برای اداره کردن سازمانهای خدمات اجتماعی،اعرابی سید محمد، زارع رحیم، ترجمه، بازرسی کل ناجا دفتر تحقیقات کاربردی، 1390/02/20

مدیریت استراتژیک رسانه (از تئوری تا عمل)،اعرابی سیدمحمد، هاشمی سیدعلیرضا، زارع رحیم، ترجمه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1393/02/09

استراتژی های رقابتی رسانه،اعرابی سیدمحمد، هاشمی سیدعلیرضا، زارع رحیم، ترجمه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1394/03/02

کنترل اجرای استراتژیک،اعرابی سیدمحمد، هاشمی سیدعلیرضا، زارع رحیم، ترجمه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1395/02/18

مدیریت استراتژیک پروژه،اعرابی سیدمحمد، زارع رحیم، هاشمی سیدعلیرضا، ترجمه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1395/03/10

مدیریت کسب و کار ورزش (استراتژیک و عملیات)،اعرابی سیدمحمد، زارع رحیم، هاشمی سیدعلیرضا، ترجمه، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1395/06/06

کنترل اجرای استراتژیک،اعرابی سیدمحمد، زارع رحیم، هاشمی سیدعلیرضا، ترجمه، پژوهشکده مدیریت سما و دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1395/11/30