دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری تخصصی, مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک, دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس بازاریابی‌بین‌الملل‌در‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc

تدریس خط‌مشی‌گذاری‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc

تدریس محیط‌ملی‌و‌بین‌المللی‌تجارت‌و‌گردشگری‌، کارشناسی ارشد M.Sc

تدریس مدیریت‌استراتژیک‌گردشگری‌، کارشناسی ارشد M.Sc

تدریس مدیریت‌منابع‌انسانی‌در‌صنعت‌جهانگردی‌، کارشناسی ارشد M.Sc